Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-274/11.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

Заличен е грешно вписан в регистър Булстат, Служба по регистрация – София следен субект:

Етажна собственост „Светлина“, код по БУЛСТАТ 176106594.

Сподели