Върни се горе

opak.jpg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Приоритетна ос

II. “Управление на човешките ресурси”

              

Подприоритет

2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”

              

Бюджетна линия BG 051PO002/12/2.2-08

              

Обща сума на проекта: 89 319,00 лв. (с ДДС)

              

Цели:

Обща цел: Повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната.

              

Специфични цели:

               - Подобряване и развитие на професионалните компетентности на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията чрез специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната им дейност.

               - Подобряване и развитие на ключови компетенции на служители на Регионална дирекция - София към Агенция по вписванията чрез чуждоезиково обучение

Целева група:

-         служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии”

-         служители на Регионална дирекция-София

           

Очаквани резултати:      

▪ Проведени 16 бр. специализирани обучения по информационни технологии за служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии в следните теми: Управление на Microsoft сървъри – 9 курса; Управление на Cisco комутатори и маршрутизатори – 2 курса; Администрация на база данни Oracle – 4 курса; Администрация на VMWARE VSPHERE – 1 курс.

▪ Обучени 9 служители в дирекция „Информационно обслужване и технологии” по ИТ специализирано обучение;

▪ Обучени 9 служители в дирекция „Информационно обслужване и технологии” по ИТ специализирано обучение, преминали успешно обученията с получаване на сертификат;

▪ Подобрени и развити професионални компетентности на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” чрез специализирани ИТ обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на заетите;

▪ Обучени 34 служители на Регионална дирекция - София по английски език;

▪ Обучени общо 43 служители на Агенция по вписванията по проекта, които успешно завършват обученията със сертификат;

▪ Подобрени и развити ключови компетентности на служители от Регионална дирекция - София на Агенция по вписванията чрез чуждоезиково обучение, които позволяват качествено изпълнение на служебните задължения;

▪ Осъществени мерки за информация и публичност на проекта;

                      

Период за изпълнение: 12 месеца (02 юли 2013 г. – 02 юли 2014 г.)

 

Постигнати резултати:

              

1. В периода 24.04.2014 г. – 31.05.2014 г. са проведени 16 курса по информационни технологии в следните теми:

▪ Управление на Microsoft сървъри – 9 курса

▪ Управление на Cisco комутатори и маршрутизатори – 2 курса

▪ Администрация на база данни Oracle – 4 курса

▪ Администрация на VMWARE VSPHERE – 1 курс

 

Обучени са общо 9 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии” към Агенция по вписванията. Всички служители са преминали успешно курсовете с получаване на сертификат.

 В резултат на проведените обучения са подобрени и развити професионални компетентности на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” чрез специализирани ИТ обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на заетите.

 

2. В периода 12.05.2014 г. – 06.06.2014 г. е проведено обучение в три групи (базов курс по разговорен английски език) за 34 служители от Регионална дирекция – София.

 

Обучени са общо 34 служители Регионална дирекция-София към Агенция по вписванията. Всички служители са преминали успешно курсd с получаване на сертификат.

В резултат на проведеното обучение са подобрени и развити ключови компетентности на служители от Регионална дирекция - София на Агенция по вписванията чрез чуждоезиково обучение, които позволяват качествено изпълнение на служебните задължения.

В рамките на проект № ЦА-12-22-83/02.07.2014 г. с предмет „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са обучени общо 43 служители на Агенция по вписванията, които успешно са завършили курсовете със сертификат.

 

Сподели