Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-491/17.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен грешно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

Регионална колегия „Българска асоциация на помощник-фармацевтите-Регионална колегия-Кюстендил“ с код по БУЛСТАТ 177390749.

Сподели