Върни се горе

Във връзка с проведена междуведомствена работна група, създадена със заповед № ЛС-13-87 от 20.08.2019г. на министъра на правосъдието по повод прилагане на Решение № 704 от 05.10.2018г. на Министерски съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, следва да се има предвид, че Агенция по вписванията (АВ) изисква да се представя удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), респективно Националния осигурителен институт (НОИ) издава  в следните случаи:

  • При заличаване на търговци, ЮЛНЦ и техните клонове от съответните регистри;
  • При подаване на заявление за заличаване на едноличен търговец, по чиято партида в търговския регистър е вписано прехвърляне на търговското му предприятие, без да е заличен с прехвърлянето.

 

НОИ не издава удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, респективно АВ не изисква в следните случаи:

  • при прехвърляне на търговско предприятие по чл.15 от Търговския закон;
  • при прехвърляне на търговско предприятие, когато едновременно с него е заявено и заличаване на отчуждителя - едноличен търговец.
Сподели