Върни се горе

Във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както и предвид препоръка, дадена от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията, със Заповед № РД-01-506/30.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията е създадена работна група, която да изготви проект на нови единни вътрешни правила за работната заплата на всички категории служители в Агенция по вписванията, като инкорпорира в единен документ действащите към момента 3 (три) броя вътрешни правила на Агенция по вписванията за заплатите на служителите, а именно:

- Вътрешни правила за заплатите в Агенция по вписванията;

- Вътрешни правила за работната заплата на служителите в Агенция по вписванията, назначени по реда на Постановление на Министерския съвет № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации;

- Вътрешни правила за работните заплати на длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър в дирекция „Длъжностни лица по регистрацията”.

В състава на работната група са включени представители и на трите категории служители, назначени в Агенция по вписванията: служители, работещи по служебни и трудови правоотношения, длъжностни лица по регистрация по Закона за Търговския регистър и служители,  назначени по реда на Постановление на Министерския съвет № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, както и представители на Министерството на правосъдието.

  

 

РД-01-512
PDF файл, 1,0 MB, качен на 14.12.2018

pdf document
Сподели