Върни се горе

На основание чл.6, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 136 от Кодекса на труда, работното време на службите към Агенцията се определя, както следва:

1. Работно време на Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри”, с изключение на Служба по вписванията – гр. София от 8.30 до 17.00 ч.
2. Работно време на Служба по вписванията – гр. София към Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“ от 9.00 до 17.30 ч.
3. Приемно време на Службите по регистрация към Регионалните дирекции, Главна дирекция „Регистри”, с изключение на Служба по регистрация – гр. София от 8.30 до 17.00 ч.
4. Приемно време на Служба по регистрация – гр. София към Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“ от 9.00 до 17.30 ч.
5. Приемно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри” от 10.00 до 15.00 ч., с изключение на следните Служби по вписвания:
5.1. Служба по вписвания – гр. София:
- за извършване на справки и издаване на удостоверения – от 9.00 до 14.00 ч.
- за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9.00 до 15.30 ч.
Възможност за предоставяне на документи, подлежащи на вписване във входящия регистър след този час, се допуска единствено когато заявител е започнал входиране на повече от един акт преди 15.30 ч.
- на канцелария „Архив” – от 9.00 до 13.30 ч.
5.2. Служба по вписвания – гр. Бургас – от 9.00 до 15.00 ч.
5.3. Служба по вписвания – гр. Варна:
- Работа с физически и юридически лица – от 8.30 до 13.30 ч.
- Работа с нотариуси – от 8.30 до 15.00 ч.
- Канцелария „Архив” – от 8.30 до 13.00 ч.
5.4. Служба по вписвания – гр. Пловдив:
- Работа с физически и юридически лица – от 8.30 до 13.30 ч.
- Работа с нотариуси – от 8.30 до 15.00 ч.

- Канцелария „Архив” – от 8.30 до 13.00 ч.
6. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри” да ползват почивка за хранене от 30 минути между 12.00 и 14.30 часа последователно, без прекъсване на работния процес, по начин, осигуряващ своевременното обслужване на гражданите.
7. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри”, които са с щатна численост от един служител, както и в случаите, когато един служител изпълнява дейностите за съответната служба, да ползват почивка за хранене от 12.30 до 13.00 часа.

Сподели