Върни се горе

На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 136 от Кодекса на труда, работното време на службите към Агенцията се определя, както следва:

1. Работно време на Службите по вписвания и Службите по регистрация към Главна дирекция „Регистри“, с изключение на Служба по вписванията – гр. София и Служба по регистрация – гр. София,  от 08:30 до 17:00 ч.

2. Работно време на Служба по регистрация и Служба по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри“ – от 9:00 до 17:30 ч.

3. Приемно време на Службите по регистрация към Главна дирекция „Регистри“, с изключение на Служба по регистрация – гр. София – от 8:30 до 17:00 ч.

4. Приемно време на Служба по регистрация – гр. София към Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“ - от 09:00 до 17:30 ч.

5. Приемно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“ – от 10:00 до 15:00 ч., с изключение на следните Служби по вписвания:

5.1. Служба по вписвания – гр. София:

- за предоставяне на докумети, подлежащи на вписване – от 9:00 до 15:30 ч.

- за извършване на справки, приемане и издаване на удостоверения – от 9:00 до 14:00 ч.

- канцелария „Архив“ – от 9:00 до 13:30 ч.

5.2. Служба по вписванията – гр. Варна:

- за предоставяне на докумети, подлежащи на вписване – от 8:30 до 15:00 ч.

- за извършване на справки, приемане и издаване на удостоверения – от 08.30 до 15.00 ч.

- канцелария „Архив“ – от от 08.30 до 15.00 ч.

5.3. Служба по вписванията – гр. Пловдив:

- за предоставяне на докумети, подлежащи на вписване – от 8:30 до 15:00 ч. (с физически и юридически лица до 13:00 ч.)

- за извършване на справки, приемане и издаване на удостоверения – от 08:30 до 13:00 ч.

- канцелария „Архив“ – от 08.30 до 13.30 ч.

5.4. Служба по вписванията – гр. Бургас:

- за предоставяне на докумети, подлежащи на вписване – от 8:30 до 15:00 ч.

- за извършване на справки, приемане и издаване на удостоверения – от 08.30 до 15.00 ч.

- канцелария „Архив“ – от от 08.30 до 15.00 ч.

6. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“ да ползват почивка за хранене от 30 минути между 12.00 и 14.30 часа последователно, без прекъсване на работния процес, по начин, осигуряващ своевременното обслужване на гражданите.

7. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“, които са с щатна численост от един служител, както и в случаите когато един служител изпълнява дейностите за съответната служба, да ползват почивка за хранене от 12.30 до 13.00 часа

Сподели