Върни се горе

 

На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и раздел ІV, т. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред на Агенция по вписванията, работното време на Служба по вписванията – гр. София към Агенцията се определя, както следва:

Служба по вписванията – гр. София:

Работно време - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време:

- за извършване на справки – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

- за получаване на изготвени удостоверения – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

- за приемане на заявления за издаване на удостоверения със срок на изготвяне до три работни дни – от 9.00 ч. до 13.00 ч.

- за приемане на заявления за издаване на удостоверения със срок на изготвяне до седем работни дни – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

- за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9.00 ч. до 15.30 ч.

- канцелария „Архив“ – от 9.00 ч. до 13.30 ч.

Сподели