Върни се горе

В Държавен вестник, бр. 89 от 24.10.2023 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 204 от 19 октомври 2023 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С Постановлението се променя образецът на декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която се прилага към заявленията за вписване на обстоятелства относно действителни собственици. Към всички заявления за вписване на обстоятелства относно действителни собственици на търговски дружества, подадени след 30.10.2023 г. следва да бъде приложена новата декларация.

Измененият образец на декларация е публикуван на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), раздел „Образци на документи“, достъпен на интернет адрес https://portal.registryagency.bg/document-template-cr, подраздел Декларации.

ПМС № 204 от 19 октомври 2023 г. е достъпно на следния линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=500A2316F9E2B6E62615372E61654D42?idMat=200777

Сподели