Върни се горе

Агенция по вписванията напомня, че до 30 юни 2024 г. вкл. всички търговци и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които не са извършвали дейност през 2023 година и не са декларирали това предходни години, следва да подадат декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Декларирането се извършва еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно. 

Декларацията може да бъде подадена по електронен път или на хартиен носител в териториалните звена на Агенцията по вписванията със заявление по образец Г3. Не се дължи такса при подаване на декларацията.

Образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, утвърден със заповед  № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите, е достъпен тук:

https://portal.registryagency.bg/document-template-cr

 

Сподели