Върни се горе

Регистър БУЛСТАТ да стане изцяло електронен от 1 януари 2016 г., предвиждат изменения и допълнения на Закона за регистър БУЛСТАТ, които прие днес Министерският съвет. В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Като резултат от пълната електронизация на регистъра заявления за вписване ще могат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата, а тяхното разглеждане ще се извършва в определения от закона еднодневен срок.

Основната цел на законопроекта е намаляването на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като предложените мерки са резултат от извършен цялостен анализ на уредбата на Закона за регистър БУЛСТАТ и практиката по неговото прилагане. За тази цел регистърът ще бъде изграден като единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на вписаните в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ, чиито данни съдържат класифицирана информация. Предвижда се отпадане на изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и електронно достъпна на страниците на регистъра.

Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, ще позволява приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, регламентира се тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. Регламентирана е и възможност за даване на указания на заявителите за изправяне на допуснати нередовности в случаите, когато към заявлението не са приложени всички, изискуеми по закон документи. Указанията ще се оповестяват по електронната партида на лицето, а когато е подадено заявление за регистрация – на електронната страница на Агенцията по вписванията (АВ), не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра.

Съгласно новата редакция на чл. 27, ал. 1 и ал. 2,  окръжните съдилища се задължават да предоставят по електронен път на службите по регистрация в рамките на един работен ден съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.

Промените в Закона за регистър БУЛСТАТ ще дадат възможност на всеки гражданин да извършва справка по електронен път за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистъра. Справки ще могат да се извършват по:

  • Името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите, подлежащи на вписване;
  • Фирмено дело/година/окръжен съд;
  • По всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите.

Достъпът чрез интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.

Съгласно новата ал. 4 на чл. 6, ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки. При нарушение на това задължение виновните длъжностни лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

Финансирането на дейностите, необходими за изменението на функционалностите на информационната система на регистър БУЛСТАТ ще се осъществява по линия на сключени договори между Оперативна програма „Административен капацитет“ и Агенцията по вписванията, за които е необходимо технологично време за изготвяне и въвеждане на съответните функционалности. Именно това налага измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

Сподели