Върни се горе

Агенция по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система.

Напомняме на потребителите на Агенция по вписванията, че от 1 януари 2015 г. услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията.

За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване:

-         За Търговския регистър информацията е достъпна на следния линк:

http://www.registryagency.bg/bg/services/trgovski-registr/sms-opovestyavane-za-nastpila-vhodyasha-registraciya-za-trgovec-/

-         За Имотен регистър:

http://www.registryagency.bg/bg/services/imoten-registr/usluga-sms-opovestyavane-otnosno-uslugi-predostavyani-ot-sluzhbi/

Също от 1 януари 2015 г. ще бъдат полагани холограмни стикери, безплатни за бизнеса и гражданите, върху следните документи, издавани от Агенция по вписванията:

1. Удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър:

- Удостоверения за актуално състояние;

- Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация;

- Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност;

- Всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

2. Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър:

- Заверени преписи на актове;

- Удостоверения за вещни тежести;

- Удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията.

3. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ:

- Удостоверения за вписани обстоятелства.

4. Удостоверения от РИОС:

- Удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите.

 

Сподели