Върни се горе

Утвърдени са нови Вътрешни правила за връщане на недължимо платени държавни такси, постъпили по банкови сметки на Агенция по вписванията. Новите вътрешни правила са приложими за всички регистри, водени от Агенция по вписванията. С правилата е одобрен нов образец на заявление (линк към заявлението) за връщане на недължимо платени държавни такси, който може да се подава:

  • електронно -  чрез Системата за сигурно електронно връчване или на адрес - [email protected]
  • на хартия - в деловдството на Централно управление на Агенция по вписванията или по пощата на адрес: Агенция по вписванията, гр. София, п.к. 1111, ул. ”Елисавета Багряна” 20

Заявлението се попълва от името на физическото или юридическото лице, което иска връщане на сумата. В заявлението се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН. Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска връщане, банката и номера на сметката на лицето. Към заявлението се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията. Връщането на сумата се извършва само по банков път.

Сподели