Върни се горе

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) обнародвана в ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020г. е предвидена промяна в разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 , т. 2 и т. 3 от същата.

С новата редакция отпада изискването  за предприятията по чл. 19, ал. 1, т.1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството (микро, малки и средни предприятия) да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др.).

Обстоятелството, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по образец от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ.

Образецът на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 е публикуван на страницата на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (www.brra.bg) в раздел "Документи", "Бланки" (http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2).

За предприятията по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от ЗСч. (големи и предприятия от обществен интерес) се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Сподели