Върни се горе

От 15.01.2018 г. Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е надграден с функционалност за присъединяване към системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на страните-членки на ЕС (BRIS). След като бъде извършена регламентираната от Европейската комисия процедура за интеграционни тестове с централната европейска платформа, българският Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде присъединен към системата.

Надграждането е осъществено по договор № BG05SFOP001-1.002-003/2017 г., проект: „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотен регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”.

Сподели