Върни се горе

На основание § 5г, ал.5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗТРРЮНЦ, непререгистрираните към 31 януари 2017 година търговци, клоновете на чуждестранни търговци и кооперации, за които е открито имущество могат да претендират правата си, в съответствие с общия граждански ред.

Информираме, че заявяването на ликвидация изтече на 31.12.2022 г., с което приключи започналата през 2008 година реформа по пререгистрацията на търговците и клоновете на чуждестранни търговци от окръжните съдилища в търговския регистър.

Сподели