Върни се горе

На 21.04.2022 г. след 13:30 часа ще се извърши надграждане на информационната система на Регистър БУЛСТАТ. Възможни са периодични спирания при предоставянето на електронни услуги. Напомняме, че на 26.04.2022 г. изтича срокът за заявяване на адрес за кореспонденция от субектите на регистъра, на основание § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ.

От 27.04.2022 г., след внедряване на новите функционалности, Агенция по вписванията ще осигури регистриран достъп до  вписаните лични данни. Достъпът ще става след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от АВ. В публичната част със свободен достъп ще се виждат следните данни за физическите лица: ЕИК, имена, вид на документ за самоличност, гражданство, адрес за кореспонденция, упражнявани дейности/професии, дата на започване, спиране, възобновяване на дейността. Повече за законовите промени – https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/registriran-dostp-za-registr-bulstat/

Сподели