Върни се горе

40 обаждания от граждани, търговци, счетоводители, адвокати, банки, вещи лица постъпиха на горещата телефонна линия на Търговския регистър за един ден. Поставени бяха разнообразни въпроси, които на момента получаваха компетентен отговор.

Най-често задаваните бяха свързани с годишните финансови отчети (ГФО) и декларациите за липса на дейност по Закона за счетоводството, сроковете за подаване на които изтекоха в края на юни и в края на септември. Например: Кой е заявителят на ГФО, когато нотариално завереното пълномощно е в полза на счетоводна кантора с двама управители, които я представляват поотделно? За заявител се счита представляващият счетоводната кантора, подписал заявлението – на хартия или с електронен подпис, от него следва да бъде подадена декларацията за истинност по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ и той да фигурира като съставител в годишния финансов отчет.

Имаше и питания, свързани с производството по назначаване на вещи лица. Например: Как да се смени вече назначено вещо лице и дали това не може да бъде направено служебно от регистъра? Смяната може да стане по два начина – по инициатива на самото вещо лице или на поискалия оценка на непаричната вноска, бе отговорът. Търговският регистър не действа служебно и не се самосезира, активно винаги трябва да е заинтересованото лице.

Напомняме ви, че горещата линия  - 02/9486192 - ще е отворена и на 20 декември, от 09 ч. до 17 ч. Целта е да се отправят ясни, точни и добре формулирани запитвания, за да могат да се получат бързи и адекватни отговори и да се даде възможност повече хора да се свържат с нас.

Очакваме ви!

 

Сподели