Върни се горе

Агенция по вписванията напомня, че декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно.  За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2022 г., и не са заявявали това за предни години, срокът за подаване на декларация чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството изтича на 30.06.2023 г.  Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител, в което и да е териториално звено на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, утвърден със заповед  № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите, е достъпен на електронен адрес https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/utvrden-obrazec-na-deklaraciya-po-chl-38-al-9-t-2-/.

Сподели