Върни се горе

Във връзка с преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е прието Постановление на Министерски съвет № 270/08.12.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, като таксите за предоставяните услуги относно юридически лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2018 г., са както следва:

1.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

  • на сдружение: на фондация - 50 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;

2.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, сe събират следните такси:

  • на сдружение; на фондация - 25 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв.

Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

Съгласно § 25, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.

Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Сподели