Върни се горе

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър - председателя на Република България, както и със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министър – председателя на  Република България, Агенция по вписванията отмeня всички конкурсни процедури, провеждани по реда на Закона за държавния служител, както и всички обявени подбори за всички позиции, провеждани по реда на Кодекса на труда, до отмяна на обявеното извънредно положение в страната.

При промяна в обстоятелствата, Агенция по вписванията ще обяви със съобщение на интернет страницата си реда и новите дати за провеждане на конкурсните процедури.

Сподели