Върни се горе

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

С Решение №103 на Министерския съвет от 2015 г. е приет Списък от набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 119 набори от данни, като отварянето им и публикуването на платформата се извършва съгласно График на списъка с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат, приет на заседанието на Съвета за административната реформа на 05 март 2015 година.

Данните от Търговския могат да се намерят на следния линк:

opendata.government.bg

Сподели