Върни се горе

Агенция по вписванията приключи успешно проект „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията, чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А13-22-9 от 17.04.2014 г. Общата стойност на проекта възлиза на 89 569,30 лв. (с ДДС). Периодът за изпълнение възлиза на 14 месеца (17 април 2014 г. – 17 юни 2015 г).

Дейностите по проекта успяха да изпълнят общата му цел, а именно - надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации, чрез целенасочени обучения. Тази обща цел беше постигната, чрез реализирането на две специфични цели - подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията чрез специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната им дейност, както и подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите от отдел „Административно-правно обслужване” на Агенция по вписванията, чрез обучения по търговско право на Европейския съюз и обучения за професионално развитие от Институт за публична администрация (ИПА).

С доброто изпълнение на проекта Агенция по вписванията постигна: повишен капацитет на служителите в агенцията, чрез подобряване на квалификацията им посредством:

  • Проведени 9 обучения по информационни технологии за служителите от дирекция „Информационно обслужване и технологии”;
  • Проведен 1 курс по търговско право на ЕС на служители от отдел „Административно-правно обслужване”;
  • Проведени 4 обучения по програмите на ИПА;
  • Проведени дейности за информация и публичност за популяризиране на проекта и неговите резултати.

Общо обучените представители на целевата група са 75, както следва:

  • 26 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии”
  • 12 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по търговско право на ЕС.
  • 37 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по програмите на ИПА.

Всички служители, успешно преминали обученията, получиха сертификати.

Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на квалификацията на служителите, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

Сподели