Върни се горе

Агенция по вписванията пледира пред Съда на Европейския съюз в Люксембург по преюдициално дело № С-200/2023 г., образувано по запитване на Върховния административен съд. Главното производство е по касационна жалба срещу решение, постановено от Административен съд – Добрич, с което АВ е осъдена да заплати на физическо лице разходи, заради публикуване на лични данни на лицето, фигуриращи в дружествен договор, обявен по партидата на търговско дружество в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Пред Съда на ЕС е представена позицията от Агенция по вписванията, а именно – че търговските дружества са администратори на личните данни на физическите лица (управители/съдружници в дружеството) и Агенцията е длъжна да ги обработи по предвидения законов ред във вида, в който същите са подадени. На вписване подлежат заявените обстоятелства и АВ публикува онези от тях, за които това е предвидено в нормативните актове. Сходни позиции са изразили и конституираните като заинтересовани страни по казуса държави Ирландия, Германия, Полша и Финландия.

            Поставените пред Съда на Европейския съюз въпроси са от съществено значение за дейността на Агенция по вписванията в контекста на обработваните лични данни в администрирания от нея Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Сподели