Върни се горе

Инвестициите ще повишат качеството на предлаганите от институцията услуги и работоспособността на техническата инфраструктура

Агенция по вписванията стартира две обществени поръчки, които имат за цел да подобрят ИТ инфраструктурата на институцията и да осигурят софтуерни лицензи и поддръжката им за системата за управление на базите данни на агенцията. И двете поръчки се финансират от бюджета на АВ за 2018 г.

Агенция по вписванията обявява поръчка за „Доставка на допълнителни лицензии за Оракъл за тестова среда и разработка” и включва закупуване на софтуерни лицензи за базите данни за управление на тестовите и развойните среди на регистрите към АВ. Поддръжката на лицензите, която е включена в тази процедура, гарантира перманентно обновяване на версиите и денонощен съпорт с цел по-високо качество и надеждност. Поръчката е на стойност 1 250 000 лв с ДДС. Сумата е заложена в бюджета на Агенцията още в началото на 2018 г., като е съобразена с ценова листа на производителя.

 

Поръчката за „Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията” е в размер на 1 650 000 лв с ДДС, които да се инвестират в инфраструктурно оборудване и софтуер. Това ще повиши качеството, функционалността, работоспособността и бързината на процесите по оперативната дейност на регистрите, администрирани от АВ.

В края на тази година и началото на 2019 г. се очаква, наред с увеличения обем информация, да се въведат и допълнителни операции и услуги, които ще се извършват от Агенцията чрез надграждане на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Имотния регистър, включително чрез въвеждане на допълнителни услуги за администрацията, гражданите и бизнеса.

С поръчката за модернизиране на инфраструктурата на ИТ центровете за първи път ще бъдат създадени тестови и развойни среди за целите на АВ при въвеждане на нови услуги и функционалности.

Водещите изисквания към кандидатстващите по тези обществени поръчки са: 1. Да имат техническата възможност за изпълнение на доставката и 2. Да отговарят на нивото за достъп до класифицирана информация (тъй като поръчката влиза в раздел на ЗОП за отбрана и сигурност).

Основен критерий за избор на изпълнител и за двете процедури е най-ниска цена.

С цел подобряване и повишаване качеството на услугите, предлагани на клиентите на АВ, след експертен ИТ анализ е изготвен план за системни инвестиции в обновяване на техническата инфраструктура, които да гарантират безпрепятствената работа на Агенцията. Те са съобразени и с необходимостта АВ да предоставя услуги с гарантирани за клиентите си качество, бързина и непрекъсваемост.

Габриела Козарева, изпълнителен директор на АВ:

„Резултатът от инвестициите в ИТ инфраструктура на Агенцията в края на 2017 г. доведоха до липсата на опашки на гишета и безпроблемна работа на интернет портала на регистрите по време на кампанията за подаване на годишните финансови отчети през 2018 г., което се случва за първи път в последните няколко години.

Бих нарекла в този случай инвестициите в ИТ стратегически. Те се изплащат бързо и видимо за всички в този случай. АВ отговаря, поддържа и администрира на практика най-ключовите регистри за бизнеса у нас. Тяхното безпроблемно функциониране е от изключително значение за икономиката ни“.

 

Сподели