Върни се горе

На 30 юни 2017 г. приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети за всички търговци по смисъла на Търговския закон /съгл. чл. 38 от Закона за счетоводството, обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./

От изготвената статистика може да се проследи нарастване на броя на подадените годишни финансови отчети през 2017 г. в сравнение с предходните две години, както и нарастване броя на подадените по електронен път:

 • От 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. включително заявления за годишни финансови отчети са подали 436 770 търговски дружества.  В сравнение с 2016 г. техният брой е нараснал с 54 272. От тях на хартиен носител са подадени 109  453 или 25,06%, по електронен път327 317 или 74,94%.
 • От 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. включително са подадени 382 498 заявления за годишни финансови отчети:
  • Гише – 26,69%
  • Интернет – 73,31%
 • От 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. включително техният брой е 347 972:
  • Гише – 32%
  • Интернет – 68%

Независимо от изкючителното натоварване, особено през м. юни 2017 г., /подадените заявления за годишни финансови отчети през този период са 345 758/, информационната система на Търговския регистър работи без прекъсвания и сривове, за което говори съотношението на подадените за 2017 г. заявления по интернет спрямо подадените на хартиен носител.

Усилията на ръководството и всички служители на Агенцията и в бъдеще ще бъдат насочени към бързо, коректно и професионално обслужване на гражданите.

Сподели