Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-212/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – бакалавър;

· професионален опит: 2 години

      или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;

· Умение за работа в екип;

· Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;

· Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;

· Умения да организира собствената си работа;

· Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

Дигитална компетентност – MS Word, MS Excel, работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи, свързани с работата на отдела

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: икономика, администрация и управление, обществени комуникации и информационни науки, право.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

           Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 28.05.2020 г. вкл.:

  • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
  • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

              Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ следва да се спазват всички приложими в случая мерки разписани в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” в Агенция по вписванията – осъществява дейностите по изготвянето на проекти на индивидуални административни актове във връзка с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в Агенция по вписванията, както и дейностите по организация на подбора, оценяването и квалификацията на служителите в агенцията.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 610 /шестстотин и десет лева/ до 1800 лв. /хиляда и осемстотин/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“