Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА“

В ЗВЕНО „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА“

 

Основни задължения:

Организира и контролира работата с класифицираната информация и опазването й в Агенция по вписванията.

Следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация.

Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация.

 Разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение.

Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите.

Осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица.

Следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията.

Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение.

 Осигурява физическата защита на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Изисквания:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – Бакалавър;
 •  професионална област: Сигурност и отбрана, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика;
 •  професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА

или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.

 

 

 

Специфични изисквания:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗЗКИ „служител по сигурността на информацията“ следва да притежава достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”. В случай, че кандидата не притежава такова към момента на кандидатстване, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 10д, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за държавиня служител  „Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп“ и на лицето класирано на първо място, ще бъде започната процедура съгласно Глава пета, Раздел I от ЗЗКИ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 •  Умение за работа в екип;
 •  Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията и в частност на отдела;
 •  Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;
 •  Умения да организира собствената си работа;
 •  Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 •  Дигитална компетентност;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 2000 /две хиляди/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за висше образование;
 • Копие на удостоверение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”, в случай, че притежава такова.
 • Удостоверение на придобита юридическа правоспособност в случай, че има такова;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 02.09.2022 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване /деловодство/.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].