Върни се горе

за длъжността: Старши експерт – 1 (една) щатна бройка

в: отдел „Управление на собствеността“

в: дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността“

в: Агенция по вписванията

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

І. Допуска следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1

 

Калина Михайлова Димова-Цветкова  

 

2

 

Илияна Христова Бахарова-Димитрова

 

3

 

Йордан Илиев Данчев

 

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на 12.05.2022 г. в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20 за провеждането на интервю, както следва: Калина Димова-Цветкова в 12,30 ч.; Илияна Бахарова-Димитрова в 13,00 ч.;  Йордан Данчев в 13,30 ч.

 

ІІ. Недопуснати кандидати до конкурса:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1

 

Станислав Димитров Цолов

 

 

 Не отговаря на общите и специфичните условия за заемане на длъжността, а именно не притежава придобито висше образование в Направление: Икономика, съгласно заповед № РД-01-217/14.04.2022 г.  и публикуваното обявление в jobs.government.bg

 

 

 

 

 

III. Определи начина за формиране на резултатите от конкурса:

1. Време за провеждане на интервюто – до 20 минути.

2. Преди провеждане на интервюто председателят на комисията за подбора обявява на всички кандидати регламента за провеждането му и начина за оценяване на кандидатите.

3. На всички допуснати и явили се на интервю кандидати се задават еднакви въпроси по утвърдения списък.

4. Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълване на формуляри от членовете на комисията за подбора.

5. Отговорът на всеки въпрос се оценява с оценка от 1 до 5, като 5 е най-високата оценка.

6. Общата оценка на всеки един от членовете на комисията се образува като средноаритметична от оценките на всички отговори.

7. Крайната оценка на всеки от кандидатите е средноаритметична от общите оценки на всички членове на комисията.

8. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, чиято крайна оценка е най-малко 3.

 

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

 

Председател: …………/п/…………………

                            Лазаринка Стоичкова

                           Главен секретар на Агенция по вписванията

 

Членове:   1.…………/п/………………..                            2……………/п/…….…………..

Зорина Бояджиева                               Адриана Андонова

Началник на отдел „УС“                        Главен експерт дирекция „ПОЧРД”   

 

05.05.2022 г.

 

Резултати
doc файл, 41,0 KB, качено на 13.05.2022

doc document

За длъжността: Старши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Управление на собствеността“