Върни се горе

за длъжността: Юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка

в: дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“

в: Агенция по вписванията       

 

            Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

      РЕШИ:

 

І. Допуска следните кандидати:

 

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1

Маргарита Любчова Кръстева

2

Симона Цветанова Цветанова

3

Невяна Славова Драгнева – Димитрова

4

Добрина Иванова Гаванозова - Радикова

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на 25.11.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20 за провеждането на интервю.

 

При провеждането на интервюто всички кандидати и определените длъжностни лица от Агенция по вписвания следва стриктно да  спазват заповедите на изпълнителния директор във връзка с противоепидемичните мерки. Със същите можете да се запознаете на следния адрес: https://www.registryagency.bg/bg/karieri/

 

ІІ. Няма недопуснати кандидати до конкурса.

 

 

ІІІ. Определи начина за формиране на резултатите от конкурса, както следва:

 

Подборът на кандидатите за обявената за заемане длъжност се извършва чрез интервю по въпросник, който включва въпроси относно компетентностите по чл. 15 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Въпросникът се разработва от комисията за провеждане на подбора и се утвърждава от нейния председател.

Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълване на формуляри от членовете на комисията за подбора. Отговорът на всеки въпрос се оценява с оценка от 1 до 5, като 5 е най-високата оценка. Крайната оценка на кандидата е средноаритметична от оценките на всички отговори

 За успешно издържал интервюто се счита кандидат, чиято крайна оценка е най-малко 3.

Успешно издържалите интервюто кандидати се класират от първо до трето място. На първо място се класира кандидатът, успешно издържал интервюто и получил най-висока крайна оценка.

За резултатите от проведеното интервю комисията за подбора съставя протокол. В тридневен срок от провеждане на интервюто председателят на комисията за подбора представя протокола на изпълнителния директор на АВ с докладна записка, в която предлага назначаване на класирания на първо място кандидат на обявената за заемане длъжност.

В указания срок класирането на кандидатите се съобщава чрез публикуване на резултатите от подбора на електронната страница на АВ.

Формуляр резултати
doc файл, 40,0 KB, качено на 26.11.2021

doc document

за длъжността: Юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка

в: дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“

в: Агенция по вписванията