Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по регистрацията – Хасково, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Регистър Булстат.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 1 година.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 1200 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Враня” № 1, в срок до 04.05.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 170

 

 

Документите се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Враня” № 1, в срок до 04.05.2022 г.