Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ по заместване /1 щатна бройка/ в Служба по регистрация – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Регистър Булстат.

Да спазва сроковете на поставените му задачи и да работи по преписки, да подготвя проекти на отговори по писма, да изготвя справки, да се запознае и работи с архив.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 1 година.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 1200 лв.

 

Документите се подават до 23 май включително в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес:

 гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване, деловодство.

 

Документите се подават до 23 май включително