Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ в Служба по вписванията – Варна, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“.

 

Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика :

Старшият специалист извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги, като :

  • Обработва постъпилите нотариални актове за продажби, дарения, прехвърляния, замени, договорни ипотеки, суперфиции, обстоятелствени проверки, актове за частна държавна и общинска собственост, договори за покупко-продажба и др;
  • Вписва договори за доброволна делба, договори за покупко-продажба, договори за аренда, договори за наем, искови молби, съдебни решения, протоколи и други;
  • Обработва актовете, постъпили за заличаване на вписване, отбелязва заличаванията по актовите книги и подрежда молбите за заличаване в архив;
  • Изготвя и осигурява навременното издаване на удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определен период, съобразно изискванията на действащите нормативни актове;
  • Предоставя справки по делата и актовете, съхранявани в службата по вписванията;
  • Извършва устни справки.

 

Изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията :

- средно образование;

- професионален опит – 1 година.

 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

- кандидатите следва да познават дейността, структурата и вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;

- да са запознати с видовете административни услуги предоставяни от администрацията;

- да притежават професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността – да познават основните принципи в документооборота, да умеят да организират самостоятелно регулярните работни процеси, да притежават умения за работа в звено с ясно структурирана йерархия, както и самостоятелно да изпълняват възложените му служебни задължения; да познават приложимите за дейността нормативни актове.

 

Необходими документи за кандидатстване :

 

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността старши специалист в Служба по вписванията – Варна, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 680 - 1400 лв. като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 107а, ал. 11 от Кодекса на труда и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Документите се подават на адрес: гр. Варна, ул."8-ми приморски полк" № 54 в срок до 27.08.2021 г., включително.

 

Телефон за контакт 02/9486230

 

Обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с процедурата по подбор се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. Варна, ул."8-ми приморски полк" № 54  и се публикуват на електронната страница на Агенция по вписванията и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Протокол от проведено интервю
doc файл, 80,0 KB, качено на 23.09.2021

doc document

Подбор за длъжността „старши специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Варна, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“