Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист“ /1 щатна бройка/ в отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Специалистът осъществява дейности във връзка с изпълнение на функциите на Агенция по вписванията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър БУЛСТАТ, Наредба № 11 от 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения между съпрузите (РИОС).

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 950 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 в срок до 20.01.2020 г. Телефон за контакт 02/9486170.

Окончателни резултати
doc файл, 79,0 KB, качено на 11.02.2020

doc document

Подбор за длъжността „специалист“ /1 щатна бройка/ в отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“