Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по регистрация – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Главният специалист участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – 2 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 1096 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, гише № 53,  в срок до 09.03.2020 г. Телефон за контакт 02/9486100.

Окончателни резултати
doc файл, 74,0 KB, качено на 24.06.2020

doc document