Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Основни задължения:

Проучва нуждите на централно управление и териториалните структури на Агенцията от недвижими имоти – държавна или общинска собственост, за осъществяване на тяхната дейност, инициира процедури за предоставяне и подготвя необходимите документи по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му;

Организира и осигурява необходимите документи за съставяне на нови актове за държавна собственост при влязла в сила нова кадастрална карта и следи за своевременното им актуализиране;

Създава и поддържа в актуално състояние регистър на имотите и досиета на имотите, предоставени за управление на агенцията;

Организира и осъществява контрол за законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията;

Планира, организира и контролира капиталовите разходи и строително-ремонтните дейности в съответствие с инвестиционната политика на Агенцията;

Организира застраховането на недвижимите имоти и движимите вещи;

Планира и участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с услуги, ремонти, снабдяване с канцеларски материали, консумативи, резервни части, офис обзавеждане и др;

Осъществява пазарни проучвания за цените на влаганите материали, резервни части, консумативи, мебели и др.;

Планира и отговаря за материално-техническото снабдяване, съхранението, стопанисването, използването и отчитането на материалните активи, за тяхното ефективно използване, както и за предотвратяване на разхищения;

Организира транспортното обслужване в ЦУ на Агенцията и планира, организира и отчита техническите прегледи и поддръжката и ремонтите на автомобилния парк и разходите на горивата;

Организира поддържането на централната сграда на Агенцията и помещенията в състояние, отговарящо на нормативните изисквания за експлоатация;

Организира и контролира почистването и санитарно-хигиенните условия в сградите и прилежащите външни райони, съгласно правилата и нормите на производствената хигиена и противопожарната безопасност и охрана;

Осъществява текущ контрол по изпълнение на договорите, свързани с дейността на отдела, следи за спазване на сроковете, условията и качеството на изпълнението;

Изготвя анализи, становища, количествено-стойностни сметки и технически спецификации, свързани с провежданите в Агенцията обществени поръчки;

Изготвя ежемесечни справки, отчети, становища и следи отчитането на стопанските разходи.

 

Изисквания:

 • образование: висше – област на висше образование – социални, стопански и правни науки, професионални направления – обществени комуникации и информационни науки; право; администрация и управление; икономика или област на висше образование – технически науки, професионални направления – архитектура, строителство и геодезия; електротехника и електроника; машинно инженерство; общо инженерство.
 • степен на образование: ОКС – бакалавър;
 • професионален опит: не по – малко то 3 години;
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

 

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • умение за работа в екип;
 • опит при работа с клиенти (директна и/или дистанционна);
 • организационни умения;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 2000 /две хиляди/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 17.03.2023 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].