Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ (1 щ. бр.) в Служба по регистрация – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години; компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 952 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 31.07.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Обявление за провеждане на подбор за заемане на длъжността главен специалист за заемане на 1 (една) щатна бройка в Служба по регистрация - София