Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ (1 щ. бр.) в Служба по регистрация – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години; компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 952 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 31.07.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Окончателни резултати
doc файл, 48,0 KB, качено на 26.08.2019

doc document

Обявление за провеждане на подбор за заемане на длъжността главен специалист за заемане на 1 (една) щатна бройка в Служба по регистрация - София