Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена е на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ние администрираме пет от най-ключовите национални регистри в Република България, които оказват влияние върху гражданския и стопанския живот в страната.

Мисията на администрацията е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри“ търси ново попълнение на екипа си за длъжността „старши експерт“.

Основните Ви задачи ще бъдат свързани с оказване на резултатна методическа помощ, както и с подпомагане дейностите осъществявани от отдел „Анализ, методология и организация“ в Агенция по вписванията, като :

 • Ще участвате в разработването на вътрешни актове във връзка с функционирането на регистрите, поддържани от Агенция по вписванията и дейността на служителите от конкретни административни звена;
 • Ще обобщавате проблемите в дейността на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ като участвате в събирането, синтезирането и анализирането на практиката на длъжностните лица по регистрация по ЗТР и ще правите предложения за нейното уеднаквяване;
 • Ще формулирате, съгласувате и наблюдавате ключови индикатори за измерване на изпълнението на звената в Агенцията;
 • Ще обобщавате проблемите в дейностите на Регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри”, ще давате предложения за тяхното решаване и ще подпомагате звената при изпълнението на годишните им цели.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Да имате завършено висше образование и ОКС-бакалавър; Предпочитана професионална област – социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, хуманитарни науки, педагогически науки;
 • 2 години професионален опит или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Да отговаряте на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Ако обичате да тълкувате интересни казуси по разнообразни теми свързани с администрирането на националните регистри и да намирате решения по тях;
 • Познавате нормативните актове, свързани с поддържаните от агенцията регистри;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията.
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
 • Умеете да организирате собствената си работа и сте коректни  при изпълнение на поставените задачи;
 • Умеете да работите в сътрудничество за постигане на общи цели;
 • Сте български граждани, който е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, ще се ползвате с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти и юристи на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;
 • Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 1 400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното до момента, то можете да станете ценна част от нашия екип.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност в случай, че сте завършили специалност „Право”;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 18.10.2021 г. вкл.:

Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри“ следва да се спазват всички приложими в случая мерки разписани в Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20, публикуват се в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“, както и на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.