Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, нов колега, който да заеме длъжността „Главен експерт“ /1 щатна бройка/.

С оглед гореизложеното Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-599/ 15.10.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – Бакалавър;
 •  професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА

или

  минимален ранг за заемане на длъжността – ІV-ти младши.

 

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Ползвате свободно на английски език;
 • Притежавате дигитална компетентност;
 •  Притежавате аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 •  Притежавате умение за работа в екип;
 •  Познавате на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
 •  Познавате на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;
 •  Притежавате лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.

 

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:
 •  Възможност за подпомагане на дейността по извършване на анализи и даване на предложения за оптимизация на информационните системи, тяхното развитие и съответствието им с нормативните изисквания.
 • Възможност за работа с висококвалифицирани специалисти с опит в сферата информационните технологии;
 • Комуникация и активен обмeн на опит с представители на държавната администрация и представители на водещи ИТ компании.
 •  Възможности за регулярно организирани от работодателя обучения и включването Ви в различни сертификационни курсове и програми, целящи повишаване на Вашата професионална квалификация, при условия, че Вашата професионална заетост в Агенция по вписванията, е минимум 6 месеца, съгласно действащата нормативна уредба.
 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип;
 • Възможности за кариерно израстване и развитие, чрез които служителите на АВ да разгърнат целия си потенциал;
 • Средства за представително облекло;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни знания и умения.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.  
 • Място и срок за подаване на документите за участие:
 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 25.10.2021 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване, гише № 53.
 •  или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: hrm@registryagency.bg.
 • Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“ /1 щатна бройка/ в отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/ 27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

   

  Кратко описание на длъжността:

  Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Главен експерт /1 щатна бройка/ в отдел „Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията – Организира и подпомага дейностите по воденето и съхраня

  съхраняването на Имотен регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), Регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС). Осъществява ефективно възложената му дейност, като част от дейността на отдела, свързана с осигуряване на резултатна методическа помощ в рамките на възложените на отдела функции и др.

  Основна месечна заплата:

  Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 1 500.00 лева /хиляда и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 

   

  Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

   

  Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Обявление за откриване на конкурс за заемане на 1 щатна бройка на длъжността "главен експерт" в отдел "Информационни системи на регистрите", ГД "Регистри"