Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена е на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ние администрираме ключови за Република България регистри, които оказват значително влияние върху гражданския и стопанския живот в страната.

Мисията на администрацията е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

С оглед гореизложеното, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-594/ 14.10.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността: „главен юрисконсулт“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“.

 

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията са, както следва:

- образование: висше – юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;

- степен на образование: ОКС – магистър;

- професионален опит: не по – малко от 4 години

- или минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;

- умение за работа в екип;

-  познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;

- познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;

- умения да организира собствената си работа;

- лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

- компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, работа с правен софтуер.

  Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

  Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

- заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- автобиография;

- копие от диплома за висше юридическо образование;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;

-  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 25.10.2021 г. вкл.:

  •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване /гише № 53/.
  •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността: „главен юрисконсулт“ /1 щатна бройка/ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ следва да се спазва Заповед № РД-01-225/ 27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за „главен юрисконсулт“ /1 щатна бройка/ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията, основните задачи/ задължения, свързани с изпълнение на длъжността са, както следва: Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на общата администрация, както и процесуално представителство на Агенция по вписванията; Осъществява правна правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на Агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси; Изготвя становища по законосъобразността на проекти на административни актове на изпълнителния директор на агенцията.; Осъществява процесуално представителство на Агенция по вписванията и на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, с изключение на процесуално представителство по дела, чийто предмет е свързан с трудови спорове и спорове относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения; Участва в планирането на процедурите за обществени поръчки и следи за тяхното законосъобразно провеждане; Участва в изготвянето на документации, свързани с провеждане на процедури по реда на ЗОП, изготвя заповеди за назначаване на комисии, участва в провеждането на процедури и в комисии за избор на изпълнител и др.

 

Ние предлагаме:

- Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;

- Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;

- Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;

- Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;

- Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 1 700.00 лв. /хиляда и седемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;

- Карти с отстъпки при пазаруване;

- Допълнителен  платен годишен отпуск;

- Средства за представително облекло;

- Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

- Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по- горе, можете да станете ценна част от екипа на Агенция по вписванията.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена е на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ние администрираме ключови за Република България регистри, които оказват значително влияние върху гражданския и стопанския живот в страната.