Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-659/09.11.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование: висше;
 • степен на образование: ОКС – бакалавър;
 • професонална област: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, педагогически науки, хуманитарни науки
 • професионален опит – не по – малко от 1 година, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:        

· Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

· Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от службата по регистрация.

· Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

· Дигитална компетентност: работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копие на удостоверение на придобита юридическа правоспособност в случай, че има такава;
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 19.11.2021 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев,                ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния елекстронен адрес: [email protected].

 

          Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 август 2021 г. до 30 ноември 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността старши експерт /1 щатна бройка/ в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Допускането на участниците, в деня на провеждане на съответните етапи на конкурсната процедура ще се осъществява непосредствено преди провеждане на защита на писмена концепция и /или интервюто след представяне на валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или след представен отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Старши експерт Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията – Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията; Подготвя и предава на АВ информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложената към тях документация за централния архив; Изпълнява дейности, свързани със създаването на Имотния регистър, определени с Наредбата по чл. 5, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Извършва дейности във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър Правилника за вписванията, Наредба № 2 от 21 април 2005г. за воденето и съхранението на имотния регистър и др.

 

Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 1200 лв. /хиляда и двеста/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Обявление за откриване на конкурс за длъжността старши експерт, 1 (една) щатна бройка, в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията.