Върни се горе

Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед РД-01-325/06.06.2022 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

в отдел „Финансово-счетоводно обслужване”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше счетоводно – икономическо образование;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионална област: икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол.

· професионален опит: не по – малко от 4 години в областта на счетоводството, външния, вътрешен одит и финансова инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

·       или минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· Кандидатите следва да отговарят на чл. 18 от Закона за счетоводството.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Аналитична компетентност: Да събира, обработва и анализира информацията, както и да предлага ефективни решения.

2. Ориентация към резултати: Да постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания на отдел „ФСО“ и на дирекция „ФСДУС“, като цяло.

3. Работа в екип: Да управлява и участва в екипи/ работни групи/ комисии, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

4. Комуникативна компетентност: Да осъществява ефективен обмен на информация и да се изразява ясно в устна и писмена форма.

5. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

6. Дигитална компетентност: Способност да търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност, като се използват инструменти за създаване и представяне на информация

  • да познава структурата и вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на АВ, както и публично достъпните доклади за дейността и цели на администрацията, приложимите за дейността нормативни актове, като: Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Закона и всички подзаконови нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на        конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование в горепосочената професионална област;

· копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 17.06.2022 г. вкл.:

  • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (деловодство).
  • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", в Агенция по вписванията, с месторабота в град София  – организира и извършва цялостната финансово-счетоводна дейност на АВ. Организира и следи за законосъобразното разходване на паричните средства и дълготрайните материални и нематериални активи на Агенцията и материални запаси., като:

Главният счетоводител замества началника на отдел „ФСО“, при негово отсъствие, в т.ч. подписва/ утвърждава всички документи, отчети, справки и др., които произтичат от преките задължения и правомощия на началника на отдел „ФСО“, при негово отсъствие.При изпълнение на финансово-счетоводната дейност спазва стриктно финансовата платежна дисциплина и счетоводните стандарти, както и при съхранението на счетоводната информация и документация..Координира правилното документално отчитане и осчетоводяване на дълготрайните и краткотрайни материални и нематериални активи – държавна собственост, при извършване на инвентаризация. Изготвя и обобщава като съставител в законоустановените срокове проекта на годишния финансов бюджет за приходите и разходите на Агенцията, за съответната година, съгласно указанията на Министерство на правосъдието, както и всички отчети и справки, които произтичат от счетоводните записвания. Изготвя и обобщава средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози, съгласувано с началника на отдел „ФСО“, като координира и организира спазването на процедурата по ефективно разпределение и разходване на финансовите ресурси на утвърдения бюджет на АВ. Изготвя месечно ефективно и целесъобразно разпределение на бюджета на Агенцията за съответната бюджетна година и осигурява изпълнението на бюджета и др.

 

Ние предлагаме:

  • Работно място в сплотен екип от ръководители и експерти на Агенция по вписванията;
  • Атрактивно възнаграждение – Минималният размер на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е 2000 лв. /две хиляди/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
  • Карти с отстъпки при пазаруване;
  • Допълнителен  платен годишен отпуск;
  • Средства за представително облекло;
  • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
  • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Заявления се подават до 17,30 ч. на 17.06.2022 г. включително