Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда оповестява обявения със заповед № РД-01-308/30.05.2022 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността:

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ПО зАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

в дирекция „Длъжностни лица по регистрация” в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София;

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование – висше юридическо;
 • придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
 • професионален опит – 3 години юридически стаж, възникнал след придобиване на юридическа правоспособност.
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • Дигитална компетентност/ Компютърна грамотност;
 • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Опит в областта на търговското право;
 • Опит в регистрацията на търговци и юридическите лица с нестопанска цел.
 1. Конкурсът за заемане на длъжността: „Длъжностно лице по регистрацията по ЗТР“ да се проведе по следния начин:
 • писмен изпит;
 • устен изпит.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
 • Заявление за участие в конкурса (приложение № 1);
 • Подробна автобиография.
 • Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена по шестобалната система;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; юридическият стаж се удостоверява и с копия от длъжностни характеристики, служебни бележки и др. относими релевантни документи, от които да е виден придобитият професионален опит);
 1. Място, срок и начин за подаване на документите за участие в конкурса:
 • Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в срок от един месец, считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София 1111, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20 – Център за административно обслужване, деловодство. Всеки кандидат получава входящ номер от деловодството на Агенцията по вписванията.
 • При подаването на документите на кандидатите да бъде предоставяно копие от длъжностна характеристика за обявената конкурсна длъжност, което обстоятелство да се удостоверява чрез полагането на собственоръчен подпис в заявлението за участие в конкурса.
 1. Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността: длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър /ДЛР по ЗТР/ в дирекция „Длъжностни лица по регистрация” в Агенция по вписванията, на изпълняващия длъжността: ДЛР по ЗТР са вменени задължения по разглеждане, по реда на постъпване, на заявленията и актовете на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ведно с приложените към тях документи; Извършване на проверка по отношение обхвата на документите и наличието/ липсата на основание за вписване на заявеното обстоятелство и/ или за обявяване на представения акт в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Следене относно спазването на сроковете за вписването на субектите в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Проверка на редовността на приложените към заявленията документи относно исканото вписване на търговците, клоновете на чуждестранни търговци и юридическите лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства.

 1. Размерът на основното трудово възнаграждение за конкурсната длъжност е 3290.00 лв. /три хиляди двеста и деветдесет лева/ и се определя в съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя при сключването на трудовия договор в зависимост от продължителността на трудовия стаж и професионалния опит на класирания кандидат.
 2. Подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурсната процедура се представят в срок до 17:30 часа на 04.07.2022 г., на адрес: гр. София 1111, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 – Център за административно обслужване, деловодство, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 1. Обявлението за конкурса да се публикува в централния печат, на видно място в сградата на централно управление на Агенцията по вписванията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.
 2. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на писмения изпит и всички съобщения във връзка с конкурса да се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и да се публикуват на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ от служители на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”, както и да се публикуват на електронната страница на Агенцията в раздел „Кариери“ от служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, като:

       Всички списъци, ще съдържат само входящите номера, които кандидатите са получили при подаване на заявленията си.

Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Телеграф“ на дата: 03.06.2022 г., в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

 

Образец на заявление
docx файл, 18,7 KB, качено на 03.06.2022

docx document

Документи за участие се приемат до 17,30 ч. на 04.07.2022 г.