Върни се горе

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед № РД-01-123/12.02.2024 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

на Главна дирекция „Регистри“ – 1 щатна бройка в Агенция по вписванията, с месторабота в град София

 

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

· образование: висше - юридическо;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионален опит: не по – малко от 5 години юридически стаж;

· или минимален ранг за заемане на длъжността – II младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· Висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 •  Стратегическа компетентност;
 • Лидерска компетентност;
 • Управленска компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Компетентност за преговори и убеждаване;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Дигитална компетентност;

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема:  „Стратегия за развитие и ефективно управление на Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията“ – формат А 4 до 15 стандартни машинописни страници и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

· Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· Копие от диплома за висше юридическо образование;

· Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

· Копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

· Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния (юридически стаж) опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

· Копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на дата 22.02.2024 г.

· Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване (деловодство).

· Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността: „Главен директор“ на Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията –  Главният директор на ГД „Регистри“ контролира, координира и обобщава дейността на регионалните дирекции; отговаря за спазването на трудовата дисциплина и вътрешния ред, оценката на трудовото изпълнение и дисциплинарния контрол в главната дирекция; контролира изпълнението на годишните цели на регионалните дирекции; изготвянето на годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър; спазването на нормативните актове и методическите указания при изпълнение функциите на регионалните дирекции; осигурява поддържането на актуална информация за дейността на регионалните дирекции; обобщава проблемите в дейността на регионалните дирекции и прави предложения за тяхното решаване; контролира участието на ГД „Регистри” в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност; организира и координира разработването на методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с функциите на звената от специализираната администрация; координира изграждането и развитието на информационните системи на регистрите, както и връзката и взаимодействието между информационните системи на регистрите в Агенцията с други информационни системи на регистри; ръководи създаването и актуализирането на технологични карти на основните административни услуги, предоставяни от Агенцията и др.

Минималният размер на основната месечна заплата за конкурсната длъжност е 2700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

В допълнение, доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица, като служителите на Агенция по вписванията получават още:

 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.