Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-757/17.12.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

в отдел „Финансово-счетоводно обслужване”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” , с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше счетоводно – икономическо образование;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионална област: икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол.

· професионален опит: 4 години в областта на счетоводството, външния, вътрешен одит и финансова инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

· или минимален ранг за заемане на длъжността – III -ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· кандидатите следва да отговарят и на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Управленска компетентност – методическо ръководство, планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдел „ФСО” за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели на звеното;

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

· Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от отдел „ФСО”;

· Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността:

- да познава структурата и вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствения правилник на АВ, както и публично достъпните доклади за дейността и цели на администрацията, приложимите за дейността на отдел „ФСО“ нормативни актове, като: Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и др., както и всички действащи подзаконови нормативни актове и счетоводни стандарти, свързани със счетоводно – отчетническата дейност.

· Дигитална компетентност: Работа със счетоводен софтуер, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други програми и системи. Способност да търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност, като се използват инструменти за създаване и представяне на информация, в т.ч. справки и др.Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за придобито висше счетоводно - икономическо образование по някоя от горепосочените професионални области: икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на изискуемия опит/ дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва до 17:30 часа на 29.12.2021 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 •  или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „началник“ на отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ /1 щатна бройка/ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „началник“ на отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“  в Агенция по вписванията, началникът на отдел „ФСО“ планира, ръководи, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на АВ. Упражнява контрол за законосъобразното разходване на паричните средства и дълготрайните материални и нематериални активи на Агенцията и материални запаси; замества главния счетоводител, при негово отсъствие, в т.ч. подписва Годишния финансов отчет на Агенция по вписванията, месечните, тримесечни и годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Агенцията, както и всички останали отчети и справки, които произтичат от счетоводните записвания на АВ, като съставител, при отсъствие на главния счетоводител; осъществява методическо ръководство и контрол по спазване на финансовата платежната дисциплина и счетоводни стандарти при съхранението на счетоводната информация и документация; организира, координира и контролира работата на служителите в отдела и главния счетоводител с цел своевременно и качествено изпълнение на поставените на отдел „ФСО“ цели и задачи; Отчита и отговаря за изпълнението на своята дейност и тази на служителите в отдела пред директора на дирекция „ФСДУС“; Контролира и отговаря за правилното документално отчитане на имотите и на дълготрайните и краткотрайни материални и нематериални активи – държавна собственост; Организира, координира и контролира работата на главния счетоводител по изготвянето в законоустановените срокове на  проекта на годишния бюджет за приходите и разходите на Агенцията, за съответната година; Организира и контролира изготвянето от главния счетоводител на средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози; Осъществява методическо ръководство и контрол по изготвянето от главния счетоводител на месечно разпределение на бюджета на Агенцията за съответната бюджетна година и осигурява изпълнението на бюджета; Контролира изпълнението на плана за капиталови разходи на АВ; Организира своевременното осигуряване на ръководството на Агенцията с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати; Контролира и координира съставянето и представянето, в срок, от главния счетоводител на месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета на Агенцията; Съгласува годишния финансов отчет на Агенцията, както и всички отчети и справки, които произтичат от счетоводните записвания; Контролира задбалансовото осчетоводяване на задълженията на Агенция по вписванията по сключени договори; Организира и осъществява методическо ръководство чрез осъществяване на ефективен финансов контрол върху своевременното отразяване на първичните счетоводни документи в компютърната счетоводна програма; Контролира и следи за спазването на счетоводните стандарти и прозрачна финансова дисциплина при отчитането на постъпилите средства от такси, глоби и имуществени санкции по ЗКИР, ЗРБ и ЗТР; Осъществява методическо ръководство и контрол при провеждането, анализа и осчетоводяването на инвентаризацията в Агенция по вписванията, съгласно Закона за счетоводството и специфичната нормативна уредба, засягащи институциите от публичния сектор; Осъщвествява методическо ръководство и контрол по правилното счетоводно отчитане от главния счетоводител на приходите и разходите по счетоводните сметки на АВ в съответствие с Единния сметкоплан и Единната бюджетна класификация; Периодично анализира и контролира счетоводния процес в Агенцията във връзка с оптимизиране на работата на главния счетоводител, както и разпределението на работата на служителите в отдел „ФСО“ в съответствие с компетентностите им и изготвя мотивирани предложения за промяна на организацията на работа до директора на дирекция „ФСДУС“; Организира и контролира уреждането на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, уреждане на взаимоотношенията с бюджета, банки, НОИ и други финансови институции; В рамките на финансовата година следи, съвместно с главния счетоводител, за ненадвишаване на праговете по договори за възлагане на обществени поръчки и уведомява своевременно директора на дирекция „ФСДУС“; Изготвя, съвместно с главния счетоводител на АВ, указания, вътрешни правила, контролни процедури, свързани с дейността на отдел „ФСО“ и счетоводната политика на Агенцията; Съгласува във финансов аспект всички договори, сключвани от изпълнителния директор на Агенцията и др.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти в областта на счетоводството и публичните финанси, планирането и прогнозирането на бюджетни средства;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения с оглед повишаване на професионалната квалификация и разширяване обхвата на професионалната компетентност;
 • Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и други междуведомствени и/или постоянно действащи комисии/ работни групи на АВ във връзка с основни проблеми, свързани с дейността на АВ и по – конкретно във връзка с промени в законодателната рамка и други документи, свързани с финансово – счетоводната дейност на Агенцията и стремежът към осъществяване на ефективен контрол по спазването на прозрачна финансовата, бюджетна и платежна дисциплина на Агенцията;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 2000 лв. /две хиляди лева/ , като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 • Доходите на държавните служители се облагат единствено с 10 % (десет на сто) данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, в случай, че са предписани такива.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва до 17:30 часа на 29.12.2021 г. включително