Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Основни задължения:

Проучва нуждите на централно управление и териториалните структури на Агенцията от недвижими имоти – държавна или общинска собственост, за осъществяване на тяхната дейност, инициира процедури за предоставяне и подготвя необходимите документи по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му;

Организира и осигурява необходимите документи за съставяне на нови актове за държавна собственост при влязла в сила нова кадастрална карта и следи за своевременното им актуализиране;

Създава и поддържа в актуално състояние регистър на имотите и досиета на имотите, предоставени за управление на агенцията;

Организира и осъществява контрол за законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията;

Планира, организира и контролира капиталовите разходи и строително-ремонтните дейности в съответствие с инвестиционната политика на Агенцията;

Организира застраховането на недвижимите имоти и движимите вещи;

Планира и участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с услуги, ремонти, снабдяване с канцеларски материали, консумативи, резервни части, офис обзавеждане и др;

Осъществява пазарни проучвания за цените на влаганите материали, резервни части, консумативи, мебели и др.;

Планира и отговаря за материално-техническото снабдяване, съхранението, стопанисването, използването и отчитането на материалните активи, за тяхното ефективно използване, както и за предотвратяване на разхищения;

Организира транспортното обслужване в ЦУ на Агенцията и планира, организира и отчита техническите прегледи и поддръжката и ремонтите на автомобилния парк и разходите на горивата;

Организира поддържането на централната сграда на Агенцията и помещенията в състояние, отговарящо на нормативните изисквания за експлоатация;

Организира и контролира почистването и санитарно-хигиенните условия в сградите и прилежащите външни райони, съгласно правилата и нормите на производствената хигиена и противопожарната безопасност и охрана;

Осъществява текущ контрол по изпълнение на договорите, свързани с дейността на отдела, следи за спазване на сроковете, условията и качеството на изпълнението;

Изготвя анализи, становища, количествено-стойностни сметки и технически спецификации, свързани с провежданите в Агенцията обществени поръчки;

Изготвя ежемесечни справки, отчети, становища и следи отчитането на стопанските разходи.

 

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА;

или

 •  минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията източници на информация;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.
 • Дигитална компетентност.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 •  Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  Автобиография;
 •  Копие от диплома за висше образование;
 •  Копия от документи за придобита допълнителна квалификация, в случай, че има такава;
 •  Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, в случай, че има такъв (професионалният опит, в случай, че кандидатът притежава такъв, се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 09.03.2023 г. вкл.

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

            Кратко описание на длъжността: Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността: старши експерт в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ в Агенция по вписванията, служителят, заемащ горепосочената длъжност: Изготвя становища, докладни записки, писма и др. документи по въпроси, свързани със строително-монтажните работи / ремонтни дейности на сградния фонд и автомобилния парк; Обработва предложения за ремонти на сградния фонд, постъпили при необходимост и др.; Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за извършване на ремонтни строително-монтажни работи, придобиване на материални активи и извършване на услуги от бюджета на Агенцията по вписванията.; Осъществява текущ контрол при изпълнение на строителни и монтажни работи и участва в организирането на текущи ремонти.; Организира и участва във фактическото приемане и предаване на  предоставените за управление на Агенцията имоти.; Участва в инвентаризации на активите на Агенция по вписванията и др.

 

Ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

- Имате административен и дигитален опит в работа, при изготвянето на справки в MS Excel, както и опит при работа с единна електронна деловодна система.

 •  Умеете да работите в екип;
 •  Умеете да организирате и планирате собствената си работа с цел нейното срочно и качествено изпълнение, коректни сте към изпълнението на поставените Ви задачи, като изпълнявате същите с внимание към детайла, при стриктно спазване и съблюдаване на действащата приложима нормативна уредба;
 •  Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността;
 •  Познавате вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията.

 

                                                                                                   

Ние предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1800.00 лв. /хиляда и осемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица.
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.