Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖБАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“

Основни задължения:

Участва в дейността по организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки.  Участва в подготовката на информация за планираните обществени поръчки през годината. Участва в изготвянето на годишен план на обществените поръчки на Агенция по вписванията.

Участва в обработката и обобщаването на заявките за планиране и провеждане на процедури.

Участва в организацията по откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки. Подготвя документации за възлагане на обществени поръчки след изготвяне на задание от заявителя.

Участва в процеса на предоставяне на документации на заинтересовани лица.

Изготвя проекти на заповеди за назначаване на комисии.

Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Подготвя проекти на решения и проекти на договори във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Участва в процеса на изготвянето и съхраняването на цялата документация по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, заявени от ръководителите на административни звена в АВ.

Участва в процеса на подготовката и изпращането на информация, свързана с възлагането на обществените поръчки до Агенцията за обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилник за прилагането му.

Осъществява правна правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на Агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси.

Изисквания:

 • образование: висше – юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • степен на образование: ОКС – магистър;
 • професионален опит: не по – малко от 3 години
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • умения да организира собствената си работа;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, работа с правен софтуер.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 2 000.00 лв. /две хиляди/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

 • Защо да изберете Агенция по вписванията?
 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.
 • Администрация, където юрист може да развива и надгражда знанията си и практическия си опит в много сфери на правото – облигационно, административно, вещно, търговско и др.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше юридическо образование;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 21.09.2023 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.