Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ 1 /ЕДНА/ ЩАТНИ БРОЙКИ

В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖБАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“

Основни задължения:

Осъществява правна правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на Агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси.

Изготвя становища по законосъобразността на проекти на административни актове на изпълнителния директор на агенцията.             

Предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на Агенцията.       

Участва в дейността, свързана с управлението на правото на държавната собственост на Агенцията.

Изработва и участва в изработването на проекти на нормативни актове, засягащи дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване.   

Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Агенцията и дава становища по законосъобразността на проекти на договори.

Изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Участва в планирането на процедурите за обществени поръчки и следи за тяхното законосъобразно провеждане.

Изисквания:

 • образование: висше – юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • степен на образование: ОКС – магистър;
 • професионален опит: не по – малко от 3 години
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • умения да организира собствената си работа;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, работа с правен софтуер.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 2 000.00 лв. /две хиляди/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

 • Защо да изберете Агенция по вписванията?
 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.
 • Администрация, където юрист може да развива и надгражда знанията си и практическия си опит в много сфери на правото – облигационно, административно, вещно, търговско и др.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше юридическо образование;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 22.02.2024 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected], като прикачените файлове следва да бъдат в размер до 5 МВ.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

 

 

Съобщение
docx файл, 12,5 KB, качено на 19.03.2024

docx document