Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“  В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ“

 

Основни задължения:

 • Ръководи, координира и контролира дейността на отдела и работата на служителите в него.
 • Ръководи и участва в разработването на методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с функциите на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“ и дирекция „Длъжностни лица по регистрация“.
 • Ръководи, организира и координира процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация, свързана с дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“ и дирекция „Длъжностни лица по регистрация“.
 • Подпомага директора на дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ в частта да събира и синтезира информация относно постановени откази по заявления за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, както и информация за съдебни решения за отмяна и потвърждаване на постановени откази.
 • Обобщава проблемите в дейността на дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ на база събраната и синтезирана от отдела информация и прави предложения за уеднаквяване практиката на длъжностните лица по регистрация по Закона за търговския регистър.
 • Анализира практиката по прилагане на законодателството, отнасяща се до поддържаните от агенцията регистри, като съвместно с директора на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията.
 • Ръководи изготвянето на отчети относно получената и анализирана информация, които представя на изпълнителния директор.
 • Координира и обобщава дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“.
 • Следи за удовлетвореността на потребителите на услугите, предоставяни от регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“.
 • Идентифицира потенциалните вътрешни и външни рискове и организационни проблеми.
 • Формулира, съгласува и наблюдава ключови индикатори за измерване на изпълнението на звената агенцията.
 • Подпомага главния директор на Главна дирекция „Регистри“ в изпълнението на годишните цели на регионалните дирекции.
 • Подпомага главния директор на Главна дирекция „Регистри“ в изготвянето на годишната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и контролира нейното изпълнение.
 • Изготвя правни становища във връзка с подадени жалби, сигнали, запитвания и писма от граждани по проблеми, свързани с дейността и прилагането на нормативната уредба, свързана с водените от агенцията регистри.
 • Обобщава проблемите в дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“, прави предложения за тяхното решаване и поддържа актуална информация за дейността им.
 • Организира изпращането на информацията по чл. 31е от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по чл. 139 от Кодекса за застраховането до „Официален вестник“ на Европейския съюз.
 • При изпълнение на преките си задължения да спазва изискванията на регламент GDPR (Регламент за защита на личните данни /EU 2016/679 – GDPR/ на Европейския парламент от 27 април 2016 г.).

 

Изисквания:

 • образование: висше;
 • степен на образование: ОКС- Магистър;
 • професионален опит: не по – малко от 4 години;
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.

 

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдел „АМО” за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
 • Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от отдел „АМО”;
 • Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността:

- да познава нормативните актове, свързани с поддържаните от агенцията регистри – Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър БУЛСТАТ, Семейния кодекс, както и подзаконовите нормативни актове;

     - да познава вътрешното устройство на администрацията на  агенцията – Устройствения правилник на АВ.

 • Дигитална компетентност: Работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: правни науки.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършенстване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозните и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 30.01.2023 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].