Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ /1 ЩАТНА БРОЙКА/ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КАНЦЕЛАРИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, С МЕСТОРАБОТА В ГРАД СОФИЯ

Основни задължения:

 1. Организира и участва в провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. 
 2. Изготвя проектите на актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения.
 3. Изготвя трудовите договори, допълнителните споразумения към трудовите договори, заповедите за изменения на индивидуалните заплати и заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения.
 4. Подпомага директора на дирекция при разработването и актуализирането на длъжностните и поименните щатни разписания на Агенция по вписванията.
 5. Участва в организацията на оценяването на служителите чрез въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на държавната администрация.

 

Изисквания:

 • образование: висше – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки;
 • степен на образование: ОКС – бакалавър;
 • професионален опит: не по – малко то 3 години;
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

 

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

· Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от службата по регистрация.

· Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

· Дигитална компетентност: работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 2000 /две хиляди/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършенстване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозните и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност в случай, че има такова;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 26.02.2024 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване /деловодство/.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].